DWUP - Eures- Banerek [ v 02 d ].jpg
logo1n.png
logo2.png
Kontakt Online
baner-2-like.jpg
Baner RPO II.jpg
baner yfej3.jpg
Opcje zaawansowane
RODO

W celu spełnienia obowiązków informacyjnych określonych w RODO, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy z siedzibą w Wałbrzychu informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

Informujemy, że:

 1. Administratorem danych jest Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 5b (http://www.dwup.pl), , tel. 74 88 66 500.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail   lub wysyłając korespondencję na adres urzędu:  Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy - Inspektor Ochrony Danych

Al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 1. Przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy.
 2. Dane będą przetwarzane w celu:
 • realizacji zadań związanych z usługami EURES, w tym z międzynarodowym pośrednictwem pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii oraz informowaniem na temat warunków życia i pracy w krajach członkowskich oraz sytuacji na rynkach pracy tych krajów,
 • archiwalnym oraz statystycznym.
 1. Dane mogą zostać ujawnione i udostępnione:  Powiatowym Urzędom Pracy; Wojewódzkim Urzędom Pracy; Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; OHP; pracodawcom z obszaru EOG i Szwajcarii; partnerom współpracującym w ramach Partnerstwa EURES-TriRegio; Archiwum Państwowemu oraz innym właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.
 2. Dane będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa, do momentu wygaśnięcia obowiązku ich przechowywania i archiwizacji.
 3. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo do wglądu do nich, do ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania.
 4. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 5. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
telefon: 22 860 70 86

wprowadził:  Zespół ds. Eures
utworzono: 25-02-2013
ostatnia modyfikacja: 09-05-2019
Strona główna
Powrót
Drukuj
Pobierz PDF
Wypowiedz się