DWUP - Eures- Banerek [ v 02 d ].jpg
logo1n.png
logo2.png
Kontakt Online
baner-2-like.jpg
Opcje zaawansowane
Projekt RPO

 

PROJEKT ZAKOŃCZONY

 

"Wsparcie dla mobilności

w Europie, ułatwienie mieszkańcom

województwa dolnośląskiego

skorzystania z ofert pracy w ramach

sieci Eures"

 

 

loga projekt

 

 Projekt własny DWUP w ramach działania

8.2.F RPO WD 2014-2020

 

Całkowita wartość Projektu: 888 875,00 PLN

Dofinansowanie Projektu z UE: 755 543,75 PLN


Cel projektu

 

Podniesienie szans na zatrudnienie w ramach ofert pracy Eures przez 100 mieszkańców woj. dolnośląskiego poprzez włączenie ich w UMTS (ukierunkowane schematy mobilności międzynarodowej) w okresie 2016-2018.

 

Cele szczegółowe:


1..wzrost zainteresowania pracodawców kandydatami odpowiadającymi na oferty pracy Eures poprzez zdiagnozowanie i przygotowanie 100 osób do poszukiwania pracy za pośrednictwem Eures,

 

2..podniesienie kwalifikacji zawodowych dla 30 osób i językowych dla 30 osób, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami uczestników,

 

3..ułatwienie znalezienia i podjęcia pracy przez 40 osób poprzez zmniejszenie bariery w mobilności związanej z dojazdem do pracodawcy i zakwaterowaniem.

 

 

Kto może być uczestnikiem projektu?

 

Zamierza się zrekrutować 100 osób.

 

Uczestnikiem Projektu może zostać osoba spełniająca łącznie kryteria:

1. zamieszkuje na terenie województwa dolnośląskiego;
2. jest osobą powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin);

3. jest osobą pozostającą poza rynkiem pracy, tj. osobą bezrobotną lub bierną zawodowo;

4. należy co najmniej do jednej z poniższych grup, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy:

 

- osoby powyżej 50 roku życia;

- kobiety;

- osoby z niepełnosprawnościami;

- osoby długotrwale bezrobotne;

- osoby o niskich kwalifikacjach.

5. wypełniła Formularz rekrutacyjny i dostarczyła go do Biura Projektu lub Punktu Kontaktowego.

 

 

Przewidywane wsparcie

1.      Diagnozowanie potrzeb oraz poradnictwo i międzynarodowe pośrednictwo pracy Eures

 

Doradcy Eures będą spośród wszystkich ofert pracy Eures wyszukiwać ofert, które odpowiadają  kwalifikacjom uczestników projektu. Będzie prowadzona rekrutacja wśród osób odpowiadających na te oferty pracy. Dodatkowo informacje o możliwości uczestniczenia w projekcie będą rozpowszechniane na stronie internetowej www.eures.dwup.pl, w mediach, podczas targów pracy i spotkań informacyjnych oraz na tablicach w siedzibach DWUP.

 

Każda osoba uczestnicząca w projekcie będzie otrzymywała min. 1 raz w tygodniu informację o nowych wyselekcjonowanych ofertach Eures odpowiadających ich oczekiwaniom.

 

Wielu klientów Eures potrzebuje pomocy w napisaniu cv w j. polskim, które będzie stanowiło bazę do przygotowania cv w j. obcym. Zakłada się pomoc w tym zakresie dla 50 uczestników projektu.

 

Każdy uczestnik projektu (100 osób) otrzyma pomoc w profesjonalnym tłumaczeniu cv na j. obcy.

 

Zakłada się również porady i pomoc (zwrot kosztów dojazdu) dla kandydatów zaproszonych na rozmowy rekrutacyjne z pracodawcami, organizowane przez polskich doradców Eures, które odbywać się będą w innych WUP na terenie kraju.

 

2.      Wsparcie dla mobilności uczestników projektu poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych i językowych oraz usługi związane z przeniesieniem się do kraju pracodawcy

 

Uczestnicy projektu, u których zdiagnozowany zostanie deficyt dotyczący znajomości języków obcych lub kwalifikacji zawodowych, będą mogli skorzystać z pomocy w sfinansowaniu kursów językowych i/lub zawodowych.

 

DWUP będzie pokrywał koszty szkolenia (materiały szkoleniowe, koszt szkolenia, dojazdy, egzamin, badania lekarskie, stypendium szkoleniowe oraz ewent. noclegi).

 

Osoby, które otrzymają potwierdzenie od pracodawcy o zatrudnieniu będą mogły starać się o refundację kosztów dojazdu na miejsce pracy i pokrycie kosztów zakwaterowania i pobytu w pierwszych tygodniach pracy (ryczałt na zasiedlenie). 

 

Uczestnikom będą udzielanie porady dotyczących pierwszych dni w kraju zatrudnienia, prawa pracy, opieki zdrowotnej itd. Osoby, które podejmą pracę otrzymają pomoc od doradców Eures w sprawach problemowych oraz będą dostawać porady w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych oraz warunków życia i pracy w kraju, w którym podejmą pracę.

 

Biuro Projektu:

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Filia we Wrocławiu

al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław

Pokój nr 521

 

Tel.: 71 39 74 310, 71 39 74 333

E-mail:

       

 

(czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 – 15.30)

 

Punkt Kontaktowy:

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

ul. Ogrodowa 5B

58-306 Wałbrzych

Pokój nr 301

 

Tel.: 74 88 66 562, 74 88 66 546

 E-mail:

  

 

(czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 – 15.30)

 

wprowadził: Zespół ds. Eures
utworzono: 07-01-2013
ostatnia modyfikacja: 20-01-2020
Strona główna
Powrót
Drukuj
Pobierz PDF
Wypowiedz się